Artykuł z gazetki parafialnej „Nasza Rodzina”

Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii
- o orędziu Ojca Świętego Jana Pawła II na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2002 r.

„Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii” - to temat orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony w Kościele w niedzielę 12 maja 2002 r., a w Polsce w trzecią niedzielę września (15.09.2002 r.).

Nie po raz pierwszy Jan Paweł II zwraca uwagę na wykorzystanie Internetu do głoszenia Dobrej Nowiny. Już rok wcześniej w orędziu Papież wskazał na „pozytywny potencjał Internetu, zdolnego przenosić religijne informacje i nauczanie poza wszelkie bariery i granice”. A w 1990 roku, pisząc o technice komputerowej, zauważył, że „Kościół otrzymał nowe środki do realizacji swojej misji”. I Stolica Apostolska daje przykład, jak wykorzystywać Internet - poprzez sieć udostępnia na bieżąco całemu światu nauczanie Kościoła oraz przekazuje informacje z życia Kościoła. W listopadzie 2001 roku Jan Paweł II po raz pierwszy wysłał swój dokument, używając poczty elektronicznej. Był to tekst adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Oceania”, który dzięki Internetowi błyskawicznie dotarł do wszystkich diecezji rejonu Oceanii.

W omawianym orędziu Ojciec Święty wskazuje, że u progu nowego milenium, gdy z pełnym rozmachem dokonuje się rewolucja środków przekazu i informacji, dla Kościoła jest to wezwanie, aby nowy świat cyberprzestrzeni wykorzystać do głoszenia przesłania Ewangelii. Jan Paweł II pisze: „Internet niewątpliwie jest nowym «forum», rozumianym w starożytnym rzymskim znaczeniu jako publiczne miejsce, na którym realizowała się polityka i handel, na którym spełniano obowiązki religijne, na którym działa się znaczna część życia publicznego i gdzie ujawniały się najlepsze i najgorsze cechy ludzkiej natury. Była to zatłoczona i tętniąca życiem przestrzeń miejska, która odbijała w sobie zarówno otaczającą kulturę, jak i tworzyła kulturę własną”. Jest to równie prawdziwe w odniesieniu do cyberprzestrzeni, która dla współczesnego człowieka jest oknem na świat, miejscem spotkań, źródłem informacji... Jest ona pełna niebezpieczeństw i obietnic, a jednocześnie nie brak w niej posmaku przygody, który charakteryzował inne wielkie okresy przemian.

Kościół podchodzi do Internetu z realizmem i zaufaniem. Podobnie jak inne środki przekazu, jest to narzędzie, a nie cel sam w sobie. Internet może być pomocny w ewangelizacji, gdy korzysta się z niego w sposób kompetentny i ze świadomością jego wad i zalet.

Zdaniem Papieża Internet może dostarczać informacji, pobudzać zainteresowania, umożliwiać pierwsze zetknięcie się z przesłaniem chrześcijańskim. Należy pamiętać, że dla wielu młodych ludzi świat cyberprzestrzeni jest codziennością i może być pierwszym miejscem, gdzie zetkną się z Dobrą Nowiną. Oczywiście, ważne jest, aby na tym nie zakończyło się to spotkanie, ale by pomóc tym ludziom przejść od wirtualnego świata cyberprzestrzeni do rzeczywistego świata społeczności chrześcijańskiej.

Internet może także zapewniać uzupełnienie, którego wymaga ewangelizacja. Życie chrześcijańskie wymaga ciągłego nauczania, stałej formacji, i w tym celu można wykorzystywać Internet. W sieci istnieją już niezliczone źródła informacji, dokumentów dotyczących Kościoła, Jego nauki... Ale, oczywiście, Internet nie zastąpi doświadczenia Boga, które może zaoferować wyłącznie żywe, liturgiczne i sakramentalne życie Kościoła.

Internet otwiera cudowne możliwości głoszenia Ewangelii. Ale, korzystając z niego, należy mieć na uwadze, że zmienia on odniesienie do czasu i przestrzeni, przykuwa uwagę do tego, co dotykalne, użyteczne, dostępne natychmiast, natomiast może on nie skłaniać do głębszych refleksji i przemyśleń. Internet sprzyja relatywistycznemu sposobowi myślenia i może wzmacniać tendencję do unikania odpowiedzialności osobistej i zaangażowania. Należy pamiętać, że relacje międzyludzkie za pośrednictwem środków elektronicznych nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego, koniecznego dla prawdziwej ewangelizacji.

Mając świadomość zalet i wad Internetu, Ojciec Święty Jan Paweł II wzywa cały Kościół, by odważnie przekraczał ten nowy próg zgodnie z wezwaniem Pana: „Wypłyń na głębię!” (Łk 5,4). By wyruszał na głębię sieci, aby w cyberprzestrzeni można zobaczyć twarz Chrystusa i usłyszeć Jego głos. Aby świat mógł także w ten sposób poznawać radosną nowinę o zbawieniu.

Tekst orędzia można znaleźć na stronach „Opoki”.